கல்வி நிறுவனங்களில் இருந்து கண்டுபிடிப்புகள்

தயாரிப்பு படங்கள் (4-5 படங்கள்)
அதிகபட்சம் 5 கோப்புகள்.
200 எம்பி வரம்பு.
அனுமதிக்கப்பட்ட வகைகள்: png gif jpg jpeg.
ஒரு கோப்பு மட்டும்.
200 எம்பி வரம்பு.
அனுமதிக்கப்பட்ட வகைகள்: pdf doc xlxs.